menu

 

bolenBolen dravý

Cejnové pásmo - sladkovodní druh z čeledi kaprovití Cyprinidae. Dlouhodobě se vyskytuje v řekách a stojatých vodách střední a východní Evropy. Bolen je striktně dravou rybou. V dospělosti se zaměřuje především na drobné druhy ryb, občas loví i hmyz, či obojživelníky. Dožívá se nejvýše 15 let, kdy dosahuje i délky přes 110 cm a hmotnosti okolo 15 Kg. Je oblíben především sportovními rybáři pro svou bojovnost. S kulinářského hlediska je maso bolena méně kvalitní.

 

bolenCandát obecný

Cejnové pásmo - sladkovodní druh z čeledi okounovití Percidae. Původní domovinou je povodí Dunaje a Volhy. Dnes se již vyskytuje v řekách a stojatých vodách celé Evropy. Candát je dravým druhem, se zaměřením na drobné druhy ryb a vodních živočichů. Pro vysokou kvalitu masa je velmi oblíben. V optimálních podmínkách dorůstá do délky přes 110cm s hmotností okolo 15 Kg. Nejstarší evidovaný jedinec měl 21 let.

 

bolenCejn velký

Cejnové pásmo - sladkovodní druh z čeledi kaprovití Cyprinidae. Hojně se vyskytuje v téměř ve všech řekách a stojatých vodách celé Evropy, s výjimkou Skandinávie a Pyrenejského poloostrova a Balkánu. Cejn je všežravý s preferencí zooplanktonu a bentosu. Cejni se nejčastěji zdržují ve velmi početných hejnech. Z hospodářského hlediska je druhem spíše plevelným, potravně konkurujícím kaprovi. Maso je méně kvalitní, avšak velmi vhodné k marinování a uzení. Nejčastěji dosahuje délky okolo 40cm a hmotnosti do 1 Kg, jsou však známí i jedinci přes 70cm a 4kg.

 

bolenHlavatka podunajská

Parmové pásmo - Největší evropská lososovitá ryba obývající širší podhorské řeky. Na našem území se vždy vyskytovala jen okrajově, dnes je místy vysazována i mimo původní areál rozšíření. Tato ryba je dravec a dožívá se až 30 let. Běžná velikost 60 - 100 cm, maximum až 180 cm.

 

bolenJelec tloušť

Parmové pásmo - Středně velká pohledná ryba s válcovitým tělem žijící v tekoucích vodách s výjimkou pstruhových bystřin prakticky na celém našem území. Je známý svou všežravostí a celoroční aktivitou. Jelec je všežravec a dravec z délkou života 20 let. Běžná velikost 25 - 45 cm. Maxuímum 75 cm.

 

bolenJeseter hvězdnatý

Cejnové pásmo - sladkovodní druh z čeledi jeseterovití Acipenseridae zahrnující několik vývojově nejstarších druhů ryb. Oblastí původního výskytu jsou velké řeky východní Evropy. Před technickými regulacemi na řekách běžně migroval do Dunaje a následně i do Moravy. Živí se drobnými bezobratlými –larvy hmyzu, korýši, mlži a v dospělosti i rybami. Běžně dosahuje délky do 160cm při hmotnosti okolo 20Kg.

 

bolenJeseter malý

Cejnové pásmo - sladkovodní druh z čeledi jeseterovití Acipenseridae zahrnující několik vývojově nejstarších druhů ryb. Oblastí původního výskytu jsou velké řeky z úmoří Černého, Kaspického a Baltského moře. Před technickými regulacemi na řekách běžně migroval do Dunaje a následně i do Moravy. Živí se drobnými bezobratlými (larvy hmyzu, červi, korýši), vzácně také drobnými rybkami. Potravu většinou sbírá ze dna, ale příležitostně i z vodního sloupce a z hladiny. Může dosáhnout délky až 125 cm při hmotnosti 19 kg. Nejvyšší zaznamenaný věk byl 27 let.

 

bolenJeseter ruský

Cejnové pásmo - sladkovodní druh z čeledi jeseterovití Acipenseridae zahrnující několik vývojově nejstarších druhů ryb. Oblastí původního výskytu jsou velké řeky východní Evropy. Před technickými regulacemi na řekách běžně migroval do Dunaje a následně i do Moravy. Živí se drobnými bezobratlými –larvy hmyzu, korýši, mlži a v dospělosti i rybami. Běžně dosahuje délky do 160cm při hmotnosti okolo 25Kg. Nejstarší evidovaný věk byl 50 let.

 

bolenKapr obecný

Cejnové pásmo - sladkovodní druh z čeledi kaprovití Cyprinidae. Dlouhodobě se vyskytuje v řekách a stojatých vodách úmoří Aralského jezera, Černého , Kaspického moře. Kapr je všežravý s preferencí živočišné potravy – především zooplanktonu a bentických organismů - drobní živočichové dna.. V dnešní době je druhem s největším hospodářským významem v rámci celé EU. Ve vhodných podmínkách může dosáhnout délky i přes 100cm a hmotnosti nad 20Kg.

 

bolenOuklej obecná

Drobný sladkovodní druh z čeledi kaprovití Cyprinidae. Hojně se vyskytuje v téměř ve všech řekách a stojatých z úmoří Černého, Kaspického a Baltského moře. Tvoří velmi početná hejna, zdržující se zpravidla těsně pod hladinou, kde loví především náletový hmyz. Ouklej je drobným druhem zřídka přesahujícím 25cm. Je významnou potravní složkou, jako kořist pro dravé duhy ryb.

 

bolenOkoun říční

Cejnové pásmo - sladkovodní druh z čeledi okounovití Percidae. Dnes se již vyskytuje téměř ve všech v řekách a stojatých vodách celého mírného pásma Evropy, částečně i Asie. Okoun je menším dravým druhem, žijícím zpravidla v početných hejnech. Loví především drobné druhy ryb, případně jiné vodní organismy, výjimečně hmyz. Největší jedinci dosahují délky zpravidla do 50cm a hmotnosti okolo 3Kg. Pro vysokou kvalitu masa je velmi oblíbeným a vyhledávaným druhem.

 

bolenPstruh americký duhový

Pstruhové pásmo - sladkovodní druh z čeledi lososovití Salmonidae. Původní domovinou jsou řeky Severní Ameriky a Asie, které odtékají do Tichého oceánu. Dnes je hojně vysazován do pstruhového pásma řek nejen u nás pro účely sportovního rybolovu. Je též průmyslově chován a dodáván na trh s biopotravinami. Pstruh duhový je všežravec upřednostňující živočišnou potravu, především hmyz, mlže, drobné vodní obratlovce, včetně ryb. V oblastech původního výskytu dosahuje běžně délky přes 70cm s hmotností nad 6 Kg.

 

bolenRak bahenní

Je sladkovodní korýš z řádu desetinožců. Byl do střední Evropy zavlečen v 19. století z oblasti Kaspického moře. Do Česka byl zavlečen v druhé polovině 19. století po epidemiích račího moru z Polska (Haliče – proto se mu ve starší literatuře říká „rak haličský“). Původně byl rozšířen ve východní Evropě. Z úmoří Černého a Kaspického moře se do západní Evropy dostal v 18. století po nových kanálech spojujících Volhu a Dunaj. Rovněž pronikl do Oněžského a Ladožského jezera aBaltského úmoří. Od domácího raka říčního se liší viditelně širšími klepety. Dorůstá délky až 30 cm, běžně jsou však k vidění spíše 15-centimetrové exempláře.Rak bahenní dává přednost klidnějším vodám, jako jsou jezera a vodní kanály. Dokáže žít i v mírně znečištěných vodách. Je to všežravec, který loví v noci.

 

bolenŠtika obecná

Cejnové pásmo - dravý sladkovodní druh z čeledi štikovití Esocidae. Dnes se již vyskytuje v řekách a stojatých vodách celé Evropy, Severní Asie a Severní Ameriky. Již od velikosti 4cm žije striktně dravě s preferencí ostatních druhů ryb. V potravě se mnohdy vyskytnou i obojživelníci, vodní ptactvo, či hlodavci. Štika je velmi oblíbeným druhem sportovních lovců a to i pro svou kvalitu masa. Štika může dosáhnout délky i blízce k 1,5 metru a váhy přes 25Kg.

 

bolenSumec velký - albín

Cejnové pásmo - sladkovodní druh z čeledi sumcovití Siluridae. Vyskytuje se v dolních tocích velkých řek a rozlehlejších stojatých vodách úmoří Černého a Baltského moře. Sumec je největším dravcem Evropy s délkou přesahující běžně 2metry a hmotností okolo 100 Kg. Loví nejen ryby, ale i ostatní živočichy, jako obojživelníky, vodní ptactvo, či hlodavce. Sumec je velmi oblíbeným druhem sportovního rybolovu a i pro specifickou kvalitu masa s větším obsahem tuku dosti ceněn.

 

bolenVyza velká

Sladkovodní druh z čeledi jeseterovití Acipenseridae zahrnující několik vývojově nejstarších druhů ryb. Nachází se převážně v povodí Kaspického a Černého moře, Azovského moře příležitostně též v moři Jaderském. Před technickými regulacemi na řekách běžně migrovala do Dunaje a následně i do Moravy. Vyza je všežravec, upřednostňující živočišnou potravu. V mládí se živí drobnými bezobratlými –larvy hmyzu, korýši, mlži a v dospělosti především rybami. Vyza je dlouhověkou rybou dožívající se i přes 100 let. Mohou přitom dosáhnout délky až téměř 8,5 metru a hmotnosti 1000 kg, nejtěžší jedinec měl 1571 kg. Loví se převážně pro jikry známé jako černý kaviár.